مراکز پژوهشی
مراکز پژوهشی دارای موافقت قطعی


مراکز پژوهشی دارای موافقت اصولی
مرکز پژوهشی نجوم، اختر فیزیک و تابش های کیهانی (نوع 2) (سایت دانشکده فیزیک)
مرکز تحقیقاتی فیزیک کاربردی
مرکز تحقیقات فناوری های توانبخشی عصبی هوشمند جواد موفقیان
مراکز پژوهشی دارای موافقت شورای پژوهشی


مرکز پژوهشی مهندسی دریا
مرکز پژوهشی مدیریت و کنترل شبکه قدرت (سایت دانشکده مهندسی برق)

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (تلفن: 66166205)
کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست (تلفن: 66164142)