تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، معاونت پژوهش و فناوری، طبقه آخر، دفتر ارتباط با صنعت.

کد پستی: 89694-14588

تلفن: 66164024

نمابر: 66016516  

پست الکترونیکی: siro@sharif.ir