دفاتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده‌ها

دکتر بهرام قنبری

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده شیمی

ایمیل: ghanbar[@]sharif.ir

تلفن: 66165307

دکتر حسین خسروآبادی

اطلاعات

مدیر فناوری و  ارتباط با صنعت دانشکده فیزیک

ایمیل: khosroabadi[@]sharif.ir

تلفن: 66164571

دکتر سارا بانکی

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت و اقتصاد

ایمیل: sbanki[@]sharif.ir

تلفن: 66165856

دکتر محمدرضا ذوالقدری

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی برق

ایمیل: zolghadr[@]sharif.ir

تلفن: 66165965

دکتر عباس حیدر نوری

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر عباس حیدر نوری

ایمیل: heydarnoori[@]sharif.ir

تلفن: 66166648

دکتر سعید ادیب نظری

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی هوافضا

ایمیل: adib[@]sharif.ir

تلفن: 66164612

دکتر حسین افشین

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی مکانیک

ایمیل: afshin[@]sharif.ir

تلفن: 66165530

دکتر عباس اكبرزاده

اطلاعات

مدیر فناوری و ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی و علم مواد

ایمیل: abbasa[@]sharif.ir

تلفن: 66165206