خوش آمد گویی

دفتر ارتباط با  صنعت دانشگاه صنعتی شریف از سال 1347 فعالیت خود را در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آغاز نمود. ماموريت اين دفتر كمك به ارتقای سطح كمی و كيفی خدمات صنعتی دانشگاه به نهادهای بيرونی است. در همين راستا دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شريف با آغوش باز پذيرای همكاری با صنعتگران و صاحبان كسب و كار در زمينه های گوناگون می باشد.  

پیوندها

             

 

     

 مرکز رشد

 مرکز کارآفرینی

صندوق شریف

 پرداخت الکترونیک

پرتال رویدادهای تخصصی 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus