قطب های علمی

 تبدیل انرژی (دانشکده مهندسی مکانیک)

رمز (دانشکده مهندسی برق)

ساختار های گسسته و محاسبه (دانشکده علوم ریاضی)

سازه و زلزله (دانشکده مهندسی عمران)

توسعه و تدوین دانش فنی فرآیندهای زیستی ­(دانشکده مهندسی شیمی و نفت)

سامانه های دسترسی مخابرات

سامانه‌های هوافضایی ( هواپیما، موشک و ماهواره)

طراحی، رباتیک و اتوماسیون (CEDRA)

ماده چگال و سیستم های پیچیده 

مدیریت و کنترل شبکه های قدرت (CEPSMC)

مواد نانو ساختار فرآوری و کاربردها

هیدرو دینامیک و دینامیک متحرک‌های دریایی

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus